โรงพยาบาลแม่ลาน

สัปดาห์เภสัชกรรม 2558

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 นำโดยเภสัชกรโรงพยาบาลแม่ลานได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เนื่องด้วยเป็นสัปดาห์เภสัชกรรม