โรงพยาบาลแม่ลาน

โครงการซ้อมแผนอัคคีภัยปีงบประมาณ 2558

วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2558 โรงพยาบาลแม่ลานได้จัดโครงการซ้อมแผนอัคคีภัยประจำปีงบประมาณ 2558 ร่วมด้วยอำเภอแม่ลานและสถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่ลาน