โรงพยาบาลแม่ลาน

อธิบดีกรมอานมัยตรวจเยี่ยม

วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย และคณะ ได้มาตรวจเยียม เนื่องด้วยอำเภอแม่ลานได้ส่งเสริมให้มีการดำเนินโคงการตำบลนมแม่