โรงพยาบาลแม่ลาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศนโยบายอนามัยการเจริญพันธุ์ และคลินิกวัยรุ่น โรงพยาบาลแม่ลาน

ประกาศผลการประกวดออกแบบตราตราสัญลักษณ์(Logo)โรงพยาบาลแม่ลาน

ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์(Logo)โรงพยาบาลแม่ลาน ชิงเงินรางวัล 5,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร

คู่มือการเขียนประเมินตนเองและแบบฟอร์มงาน HA2563

นโยบายความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากร (2P Safety Goals)

 คู่มือแนวทางพัฒนาตำบลส่งเสริมเด็ก 0-5 ปี (สสอ.แม่ลาน)

คู่มือการป้องกันประโยชน์ทับซ้อน (สสอ.แม่ลาน)

แต่งตั้งบุคลากรรณรงค์เพื่อเสริมสร้างการบริหารงานที่โปร่งใส (สสอ.แม่ลาน)

แผนผังแสดงกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (สสอ.แม่ลาน)