โรงพยาบาลแม่ลาน

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

งบลงทุนปีงบประมาณ 2561 

จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ  

ขอเชิญเข้าร่วมประมูลเป็นผู้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มโรงอาหารโรงพยาบาาลแม่ลาน ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2559

EB1:หน่วยงานมีการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจําปี

     1.1 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 2561

EB2:หน่วยงานมีการกําหนดมาตรการ กลไล หรือวางระบบในการดําเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

     2.1 คําสั่งแต่งตั้งคณะทํางาน

     2.2 แผนจัดซื้อวัสดุยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา

     2.3 แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา(วัสดุทันตกรรม)

     2.4 แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์และส่งตรวจต่อ

     2.5 แผนการใช้เงินบํารุง

     2.6 คําสั่งมอบอํานาจ 44684/2561

     2.7 คําสั่งแต่งตั้งหน้าที่ ปิด - ปลด

     2.8 แนวทางการปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้างผ่าน EGP

     2.9 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ(ไม่เกิน 100,000)

     2.10 แบบสอบความบริสุทธิ์ใจ (กรณีเกิน 100,000)

     2.11 ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

     2.12 ประกาศมาตรการและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

     2.13 ประกาศ สธ.ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากร

     2.14 ตัวอย่าง การจัดซื้อจัดจ้างชุดที่ 1

     2.15 ตัวอย่าง การจัดซื้อจัดจ้างชุดที่ 2

     2.16 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิัติการจัดซื้อจัดจ้าง

EB 3:หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี

       3.1 โครงการที่ 1 ,โครงการที่ 2

EB 4:หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

      4.1 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจําเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561