โรงพยาบาลแม่ลาน

ITA สสอ.แม่ลาน

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562

คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562

flow-chart-แผนจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คำสั่ง ITA สสอ.แม่ลาน

คำสั่ง ปิด-ปลดประกาศข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง

คำสั่งคณะกรรมการสื่อสาร เฟสบุ๊คสสอ. และเว็บไซต์โรงพยาบาล

คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรบริหารงานที่โปร่งใส

คำสั้งมอบหมายการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลสสอ.แม่ลาน

แบบ สขร.1 ต.ค.

แบบ สขร.1 พ.ย.

แบบ สขร.1 ธ.ค.

ประกาศมาตรการและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.แม่ลาน

แผนเงินงบประมาณ(งบดำเนินการ)สสอ.แม่ลาน ปีงบประมาณ2562

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561