โรงพยาบาลแม่ลาน

การซ้อมแผนเผชิญเหตุตามแผนพิทักษ์ชุมชน อำเภอแม่ลาน ครั้งที่ 1

วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2557 โรงพยาบาลแม่ลานได้รับมอบหมายจากอำเภอแม่ลานให้เข้าร่วมการซ้อมแผนเผชิญเหตุตามแผนพิทักษ์ชุมชน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี