โรงพยาบาลแม่ลาน

ITA สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแม่ลาน 2564

 

EB 1 หน่วยงานมีการกําหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1.1 บันทึกข้อความลงนามคําสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนําเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1.2 คําสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดําเนินการกําหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

      โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วย

1.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาในข้อ 2) ข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.3

1.4 รายงานผลการติดตามการดําเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดําเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

     โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ต้องเป็นรายงานของปีงบประมาณ พ.ศ.2563

1.5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1.6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ

EB 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

2.1 ข้อมูลพื้นานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบ

               2.1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง รูปถ่าย หมายเลขโทรศัพท์

              2.1.2 นโยบายผู้บริหาร

              2.1.3 โครงสร้างหน่วยงาน

              2.1.4 หน้าที่และอํานาจของหน่วยงานงานตามกฏหมายมาจัดตั้ง หรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

              2.1.5 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

              2.1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจและภารกิจของหน่วยงาน และ

                       เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบ ประมาณ พ.ศ.2564

             2.1.7 ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายหเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์    

                      แผนที่ตั้งหน่วยงาน ดาวน์โหลด

              2.1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดําเนินงานตามหน้าที่และอํานาจ

                        ตามภารกิจของหน่วยงาน ดาวน์โหลด

              2.1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH ดาวน์โหลด

              2.1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม ดาวน์โหลด

              2.1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด

              2.1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552 ดาวน์โหลด

              2.1.13 ข้อบังคับสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขด้วยจรรยาข้าราชการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด

              2.1.14 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน ดาวน์โหลด

              2.1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) ดาวน์โหลด

           2.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด

2.3 แผนปฏิบัติการประจําปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําของหน่วยงาน

                 (แผนปฏิบัติการประจําปีของหน่วยงานทุกแผน) ดาวน์โหลด

2.4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการใช้ยางบประมาณประจําปี

               ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด

2.5 หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ดาวน์โหลด

2.6 หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดาวน์โหลด

          2.7 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ดาวน์โหลด

          2.8 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดาวน์โหลด

          2.9 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

2.9.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ดาวน์โหลด

2.9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี ดาวน์โหลด

                    2.9.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนด

ในกรอบแนวทาง ดาวน์โหลด

                    2.9.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้าน

                      การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้ง

                      ทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ดาวน์โหลด

                   2.9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร. 1) ดาวน์โหลด

            2.10 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน ดาวน์โหลด

            2.11 คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต

                     ของทางราชการ พ.ศ. 2558) (ถ้ามี) ดาวน์โหลด

 

EB 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3.1 บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารทราบและสั่งการให้นำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปเผยแพร่ผ่่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด

3.2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงาน

     โดยต้องนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ตามข้อ 2. ครบทั้ง 4 องค์ประกอบ คือ (1) การวิเคราะห์ความเสี่ยง (2)

      การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค / ข้อจำกัด (3) การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ และ (4) แนวทางแก้ไข

     และปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

     ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ดาวน์โหลด

3.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด

3.4 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบMITAS ดาวน์โหลด

EB 4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

4.1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏหารขออนุญาตนําเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด

4.1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ ดาวน์โหลด

4.1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด

4.1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ ดาวน์โหลด

4.1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด

4.1.6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบMITAS ดาวน์โหลด

4.2 รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด (งบลงทุน  

     ทุกไตรมาส และงบดำเนินงาน ทุก 6 เดือน)

4.2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนําเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด

4.2.2 รายงานผลการดําเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการหาพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ดาวน์โหลด

4.2.3 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด

4.3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

4.3.1หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ

      จัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นคำสั่ง / ระเบียบ / ประกาศ ฯลฯและการควบคุม กำกับ

      สอบทาน (ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน

      ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของ

      หน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ

      จำนวน 2 แบบ คือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท) ดาวน์โหลด

4.3.2 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด

EB 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจํา ปี งบประมาณ พ.ศ.2564

5.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด

5.2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน(แบบ สขร.1) ไตรมาสที่ 1 เดือน ต.ค. ถึง ธ.ค. ดังนี้

ตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2563 ดาวน์โหลด

ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2563 ดาวน์โหลด

ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร 1เดือนธันวาคม 2563 ดาวน์โหลด

EB6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

           

6.1 บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และ

 

                 ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ดาวน์โหลด

           6.2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และเป็นนโยบายที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด

EB7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

** (หน่วยงานของท่านเข้าเกณฑ์ กรณีดำเนินการใหม่ / ทบทวน หรือ กรณีใช้หลักเกณฑ์เดิมที่ยังคงใช้บังคับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้กรอกข้อมูลกรณีนั้น ๆ )

           7.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

                 และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด

           7.2 คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

                 (เป็นเอกสารแนบข้อ 1.) ดาวน์โหลด

           7.3 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

                 ตามข้อ 2. (องค์ประกอบตามข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.4) ดาวน์โหลด

           7.4 หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ดาวน์โหลด

           7.5 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด

 

B8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานและเปิดเผย

           ผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณที่ผ่านมาและรอบปีงบประมาณ

         8.1 บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก  

     และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด

8.2 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก

      หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก

      รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ ดาวน์โหลด

8.3 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปี ของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก

      รอบปี งบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ

  8.3.1 ไตรมาสที่ 1 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผล ฯ - รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                             

            (เมษายน 2563-กันยายน 2563)  ดาวน์โหลด

EB9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

           9.1 หลักฐานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม

                 และการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย 

               9.1.1  บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ ดาวน์โหลด

               9.1.2 โครงการ ดาวน์โหลด

            9.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม

                 และการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ดาวน์โหลด