โรงพยาบาลแม่ลาน

CQI 2557

อะอ๋าปรอทอยู่ครบ

เข้าถึง เข้าใจ

รถ Emergency พร้อมใช้ โรงพยาบาลแม่ลาน จ.ปัตตานี

ใส่ใจในสิทธิ ผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ รพ.แม่ลาน

การบริการด้วยจิตวิญญาณ ประเภท โปสเตอร์

การประกันเวลาผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ

การประเมิน ความถูกต้องของการใช้ยาพ่นชนิด MDI และการส่งต่อ ข้อมูลให้บุคลากรทางการแพทย์

การพัฒนาคุณภาพงานเอกซเรย์เพื่อลดอัตราฟิล์มเสีย โรงพยาบาลแม่ลาน จ.ปัตตานี

การพัฒนาคุณภาพระบบบำบัดน้ำเสียให้น้ำเสียผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำทิ้ง

การพัฒนาระบบจัดการ ดูแลรักษา เวชภัณฑ์ ใน รพ.แม่ลาน

เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

ใจเขา......ใจเรา

เด็กน้อยสุขภาพดีได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์

นวัตกรรมการเคลื่อนไหวที่ดีมีทางออก

นวัตกรรมเรื่องกล้วย กล้วยของ แอมป์ยา

ปฏิทิน..........หมดอายุ

ประหยัดพลังงาน...ลดโลกร้อน

พัฒนาระบบการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

พัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทย

เพื่อเธอ เพื่อฉัน ป้องกันการติดเชื้อ

ภาวะตัวเหลือง

ล้างมือ ปลอดเชื้อ

ห้องน้ำสุขศึกษา

อย่าลืมฉัน

อัตราการติดเชื้อที่สะดือทารก