โรงพยาบาลแม่ลาน

นายอับดุลย์มะรุสดี ศิริกุล

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ลานคนปัจจุบัน