โรงพยาบาลแม่ลาน

เครื่องมือคุณภาพ

 

2P Safety

KM

PCT Profile

SAR Writing

Work Flow

หนังสือมาตรฐาน HA

คู่มือการเขียนประเมินตนเองและแบบฟอร์มงาน HA2563

เอกสารการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ