โรงพยาบาลแม่ลาน

ประวัติความเป็นมา

 

หน้าโรงพยาบาลแม่ลาน

โรงพยาบาลเแม่ลาน

                      สร้างขึ้นบนพื้นที่ราชพัสดุ จำนวนพื้นที่ 48 ไร่ 1 งาน 34 7/10 ตารางวา

ตั้งอยู่เลขที่ 128 หมู่ 6 ถนนบ้านนางโอ-ปรีกี อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี อยู่ทิศ

ใต้ของจังหวัดปัตตานี ห่างจากตัวจังหวัดปัตตานี ระยะทางประมาณ 37 กิโลเมตร

ก่อสร้างเสร็จในปี 2536 เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 10 เตียง ห้องพิเศษ 3 ห้อง

และเปิดบริการแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2536เปิดให้บริการ

ด้านการรักษา ป้องกัน และส่งเสริมสุขภาพ ปัจจุบันได้ขยายเป็นโรงพยาบาล

ขนาด 30เตียง เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2553