โรงพยาบาลแม่ลาน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก สมรรถนะหลัก

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงพยาบาลมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชน ภายในปี พ.ศ.2566

 

พันธกิจ (Mission)

 1. มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
 2. จัดสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลให้มีมาตรฐาน สวยงาม ปลอดภัย
 3. เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรม และพฤติกรรมการบริการที่ดี
 4.  จัดบริการสาธารณสุขโดยชุมชนมีส่วนร่วม

 

ค่านิยมหลัก (Core Values) MAELAN

 1. M-Meeting  ร่วมมือกัน
 2. A-Agility     บริการรวดเร็วและยืดหยุ่น
 3. E-Ethic & Professional standard มีคุณธรรมและมาตรฐานวิชาชีพ
 4. L-Learning  องค์กรแห่งการเรียนรู้
 5. N-Network  ทำงานเป็นเครือข่าย

 

สมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competencies)

 1.  ส่งเสริมป้องกันโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน
 2. ทำงานร่วมกับชุมชน
 3. ทำงานเป็นทีม