โรงพยาบาลแม่ลาน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก สมรรถนะหลัก

โรงพยาบาลแม่ลาน Maelan Hospital (MLH)

วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงพยาบาลมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชน ภายในปี พ.ศ.2566

 

พันธกิจ (Mission)

 1. มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
 2. จัดสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลให้มีมาตรฐาน สวยงาม ปลอดภัย
 3. เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรม และพฤติกรรมการบริการที่ดี
 4.  จัดบริการสาธารณสุขโดยชุมชนมีส่วนร่วม

 

ค่านิยมหลัก (Core Values) MAELAN

 1. M-Meeting  ร่วมมือกัน
 2. A-Agility     บริการรวดเร็วและยืดหยุ่น
 3. E-Ethic & Professional standard มีคุณธรรมและมาตรฐานวิชาชีพ
 4. L-Learning  องค์กรแห่งการเรียนรู้
 5. N-Network  ทำงานเป็นเครือข่าย

 

สมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competencies)

 1.  ส่งเสริมป้องกันโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน
 2. ทำงานร่วมกับชุมชน
 3. ทำงานเป็นทีม

 

ต้นไม้ประจำโรงพยาบาล คือ ต้นลาน

สีประจำโรงพยาบาล คือ สีส้ม