โรงพยาบาลแม่ลาน

ลงชื่อเข้าใช้

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน

ผู้ป่วยในโรงพยาบาลแม่ลาน

 

บริบท 

หอผู้ป่วยในโรงพยาบาลแม่ลานได้ขยายการบริการเป็นขนาด 30 เตียง

ในเดือน พฤษภาคม 2553 และเปิดให้บริการจริงในเตียงสามัญ

จำนวน 12 เตียง ห้องแยกโรค 1 ห้อง และห้องพิเศษ 5 ห้อง

 

หน้าที่และเป้าหมาย                                         

ให้บริการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยด้วยความถูกต้อง ปลอดภัย สามารถ

ดูแลตนเองได้และพึงพอใจ

 

 

            แนวทางปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน           แนวทางปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน