โรงพยาบาลแม่ลาน

ITA โรงพยาบาลแม่ลาน 2563

EB1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ 2562

EB2 หน่วยงานมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดําเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

 

EB3หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

     EB3.1หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

     EB3.2วงเงิน5000บาทขึ้นไปจำนวน 1โครงการ

     EB3.3วงเงินสูงสุดจำนวน 1 โครงการ

EB3.4วางLinkแสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

     EB4.1บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบหรือพิจารณาสั่งการและปรากฏการขออนุญาตินำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

     EB4.2แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1)

     EB4.3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไวต์ของหน่วยงาน

     EB4.4ขออนุญาติเผยแพร่ต่อสาธารณะ

     EB4.5แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.เดือน พย.62)

     EB4.6ภาพPrint screen

EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาศให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาศเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร

     EB5.1บันทึกขออนุมัติดำเนินการ กพชอ.2563

     EB5.2โครงการส่งเสริมการลดปริมาณขยะ อำเภอแม่ลาน

     EB5.3วาระการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     EB5.4ภาพถ่ายการประชุมโครงการส่งเสริมการลดปริมาณขยะ

     EB5.5หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ หรือพิจจารณา

     EB5.6แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

     EB5.7แสดงหลักฐานที่เผยแพร่ผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงาน

     EB5.8บันทึกขออนุมัติดำเนินการ กพชอ.2563

EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผนงาน/โครการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

     EB6.1บันทึกขออนุมัติดำเนินการ กพชอ.2563

     EB6.2โครงการส่งเสริมการลดปริมาณขยะ อำเภอแม่ลาน

     EB6.3วาระการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     EB6.4ภาพถ่ายการประชุมโครงการส่งเสริมการลดปริมาณขยะ

     EB6.5หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ หรือพิจจารณา

     EB6.6แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

     EB6.7แสดงหลักฐานที่เผยแพร่ผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงาน

     EB6.8บันทึกขออนุมัติดำเนินการ กพชอ.2563

EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 

     EB7.1บันทึกขออนุมัติดำเนินการ กพชอ.2563

     EB7.2โครงการส่งเสริมการลดปริมาณขยะ อำเภอแม่ลาน

     EB7.3วาระการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     EB7.4ภาพถ่ายการประชุมโครงการส่งเสริมการลดปริมาณขยะ

     EB7.5หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ หรือพิจจารณา

     EB7.6แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

     EB7.7แสดงหลักฐานที่เผยแพร่ผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงาน

     EB7.8บันทึกขออนุมัติดำเนินการ กพชอ.2563

EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 9 หน้วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจําปี

EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (ที่ผ่านมา)

EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการววางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินประเมินผลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคคลกรในหน่วยงานและเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ

 

EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

     EB15.1บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตองผู้บริหาร

     EB15.2ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด

     EB15.3ภาพถ่ายประกอบ

     EB15.4แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวปไวต์ของหน่วยงาน

 

EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียน

     EB16.1คำสั่งผู้รับผิดชอบดดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

     EB16.2หลักฐานช่องทางผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบไปรษณย์หรือช่องทางอื่นๆ

     EB16.3คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไปและคู่มือปฎิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

     EB16.4แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการของหน่วยงานทั้งที่เป็นคู่มือ

     EB16.5หนังสือรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ

     EB16.6บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามและรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน

     EB16.7แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

     EB17.1บันทึกข้อความลงนามคำสั่งข้อสั่งการและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

     EB17.2คำสั่งข้อสั่งการหรือปรกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปตามที่หน่วยงานกำหนดที่มการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม

     EB17.3หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

     EB17.4บันทึกข้อความรับทราบติดตามและรายงานสรุปผลประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

     EB17.5แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

 

EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายาที่จะปรับปรุงการบริหารของหน่วยงาน

     EB19.1หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เป็นทางการเพื่อดำเนินกิจกรรมการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานและการบริหารงานที่โปร่งใส

     EB19.2การารวมกลุ่มสมาชิกกลุ่มอย่างชัดเจน วัตถุประสงค์ และระเบียบการบริหารงานที่ชัดเจน

     EB19.3หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น

     EB19.4หลักฐานสะท้อนความริเริ่มของกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์และพัฒนาความโปร่งใส

     EB19.5แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวปไซต์ของหน่วยงาน

EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับว้อนในหน่วยงาน

     EB20.1หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

     EB20.2สรุปผลรายงานการประชุม

     EB20.3รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับว้อนในหน่วยงาน

     EB20.4หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบสั่งการและปรากฏการขออนุยาตนำเผยแพร่บนเว็บไวต์ของหน่วยงาน

     EB20.5แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนโดยการกำหนดมาตรการกลไกหรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

     EB21.1บันทึกข้อความลงนามคำสั่งข้อสั่งการประกาศและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

     EB21.2กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานให้สอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

     EB21.3หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

     EB21.4บันทึกข้อความรับทราบกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

     EB21.5แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารระผ่านเว็บไวต์ของหน่วยงาน

 

EB 22 หน่วยงานมีการประชุมหรืออบรมสัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจิตพอเพียงต้านทุจริตแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

     EB22.1หลักฐานการจัดการประชุมอบรมสัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานเพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่

     EB22.2รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมแบรมสัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งต้องเป็นเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

     EB22.3ภายถ่ายประกอบ

     EB22.4หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบรายงานสรุปผลการจัดการประชุมอบรมสัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

     EB22.5แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวปไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่อทางอื่น

 

EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตปละประพฤติมิชอบของหน่วยงานและแผนส่งเสริมการปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณ2563

     EB23.1แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีของหน่วยงานและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม

     EB23.2หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติลงนามในแผนปีงบประมาณ2563

     EB23.3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต้อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

     EB23.4วางLinkแสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงานยและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยะธรรม

     EB24.1แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีของหน่วยงาน

          EB24.1.1รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการใน2ไตรมาสคือ ไตรมาสที่2และไตรมาสที่4

          EB24.1.2หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบสั่งการและปรากฏการขออนุญาติในเว็บไซต์ของหน่วยงาน

          EB24.1.3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

          EB24.1.4วางinkแสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน

     EB24.2แผนปฏิบัติส่งเสริมคุณะรรมของชมรมจริยธรรมปรปะจำปีงบประมาณของหน่วยงาน

          EB24.2.1รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม

          EB24.2.2หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบสั่งการ

          EB24.2.3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน

          EB24.2.4วางLinkแสดงหลักฐานของหน่วยงาน

EB 25 หน่วยงานมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติิงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรการฐานการปฏิบัติงาน

     EB25.1บันทึกข้อความลงนามคำสั่งประกาศข้อสั่งการ

     EB25.2กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรบานการปฏิบัติงาน

     EB25.3หลักฐานการประชุมชี้แจง

     EB25.4หลักฐานหนังสือชี้แจง

     EB25.5บันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติดตาม

     EB25.6แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน

EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอํานวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้